Wednesday, 21 October 2015

Maiya Yordanova-Schepke


Maiya Yordanova-Schepke's stitched winter wolf.

No comments:

Post a Comment